การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม

redmobilecomipad

การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม
เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ถึง 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน โดยแต่ล่ะยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกัน รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ติดตามประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน แผนงานเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มีดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้าง
สร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อน เพิ่มศักยภาพในการสร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า 3. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐไปเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีความโปร่งใส เพื่ออำนวยความสะดวก และ รวดเร็ว มีการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน
5. พัฒนากำลังคน
สร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งต่อองค์กรภายใน
6. สร้างความเชื่อมั่น
กฎระเบียบทันสมัยเชื่อมั่นในการลงทุนมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างดิจิทัลในขั้นตอนพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูง และให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการโทรคมนาคม การแพร่ภาพกระจายเสียงมีความทันสมัย คุณภาพดี ครอบคลุมทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ ทั้งยังวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการยกระดับ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ในการส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง และเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ กลุ่มเกษตรกร ผู้อยู่ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง รวมไปถึงส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน เป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบสมบูรณ์ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง บริการได้โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ พื้นที่ ภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หมายถึง การสร้างรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง รวมทั้งทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กติกามีประสิทธิภาพทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
แหล่งข้อมูล http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf