redmobilecomipad

การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม

July 11, 2017 admin 0

การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ถึง 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน โดยแต่ล่ะยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกัน รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ติดตามประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน แผนงานเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 1. พัฒนาโครงสร้าง สร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ […]